Probleme dificile de executare silită (ed. 5)

Exclusiv pentru membri: LIVE | VIDEO | TRANSCRIPT

Unde: CCIR Business Center, Amfiteatrul Alexandru Ioan Cuza
Când: 10 iunie 2016, ora 10:00

* Evenimentul a fost transmis LIVE@JURIDICE (exclusiv pentru membri).

EXECUTARE SILITA

Conferința a fost organizată de Societatea de Științe Juridice, cu susținerea partenerilor noștri, în colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a României. Ne-am propus să clarificăm probleme de drept a căror dificultate a fost evidențiată în practică. În cadrul conferinței au fost abordate subiecte controversate, oferind soluțiile legale problemelor dificile.

Evenimentul s-a bucurat de participarea specialiștilor de vârf în domeniu.


SPEAKERI

PANELUL 1
Octavian POPESCU
Octavian POPESCU, Partner MUȘAT & ASOCIAȚII
Nicoleta RĂDUȚĂ
Nicoleta RĂDUȚĂ, NICOLETA RĂDUȚĂ BEJ
Moderator
Evelina OPRINA
Prof. univ. dr. Evelina OPRINA, Universitatea Creștină Dimitri Cantemir, Președinte Tribunalul Buftea
PANELUL 2
Vasile BOZEȘAN
Drd. Vasile BOZEȘAN, Tribunalul Teleorman
Cătălina DICU
Cătălina DICU, Partner STOICA & Asociații
Moderator
Evelina OPRINA
Prof. univ. dr. Evelina OPRINA, Universitatea Creștină Dimitri Cantemir, Președinte Tribunalul Buftea
PANELUL 3
Ionuț Octavian SANDU
Ionuț Octavian SANDU, AEQUITAS BEJA
Ionuț Octavian SANDU
Lector univ. dr. Nicolae Horia ȚIȚ, Facultatea de Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași
Moderator
Bogdan DUMITRACHE
Bogdan DUMITRACHE, DUMITRACHE & DUMITRACHE BEJA
PANELUL 4
Ioana GELEPU
Ioana GELEPU, Partner ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII
Ana-Maria PUIU
Ana-Maria PUIU, Judecătoria Sectorului 5
Moderator
Bogdan DUMITRACHE
Bogdan DUMITRACHE, DUMITRACHE & DUMITRACHE BEJA

TEMATICA

1. În ce măsura aspectele reținute în motivarea deciziei Curții Constituționale nr. 895/2015 în privința efectelor acesteia, inclusiv în contestațiile la executare care privesc proceduri de executare anterioare, sunt obligatorii (sau nu) pentru instanțele judecatorești?

2. În cazul în care executorul constată refuzul minorului de a-l părasi pe debitor, creditorul poate recurge direct la procedura aplicarii de penalități prevăzută de art. 905 C. pr. civ. pentru neexecutarea obligatiilor de a face/a nu face, sau mai întâi este necesară parcurgerea procedurii prevazute de art. 912 C. pr. Civ. de consiliere psihologică la solicitarea Direcției pentru Protecția Copilului? Ce se întamplă dacă reprezentantul Direcției nu a participat la procedura de executare și, prin urmare, nu sesizează instanța pentru a se dispune program de consiliere psihologică?

3. Dacă, în urma programului de consiliere psihologică, minorul refuză în continuare să plece cu creditorul, fără ca debitorul să aibă vreo implicare în legătura cu acest refuz sau vreo culpă legată de neexecutarea hotărârii, se justifică aplicarea de penalități pe zi de întârziere în sarcina debitorului, conform art. 912 alin. 5 C. pr. civ.? Care este soluția procesuala pentru a evita aplicarea art. 912 alin. 5 într-un asemenea caz? Este necesară invocarea unei excepții de neconstituționalitate?

4. Care sunt riscurile pe care şi le asumă creditorul prin punerea în executare a unei hotărâri nedefinitive şi, respectiv, debitorul prin executarea de “bunăvoie” a unei asemenea hotărâri?

5. Are acces la întoarcerea executării (silite) debitorul care a executat hotărârea la “solicitarea” creditorului?

6. Se poate dispune, din oficiu, repunerea debitorului în situaţia anterioară executării silite de către instanţa de control judiciar care desființează hotărârea (titlul)?

7. Verificarea competenței teritoriale a executorului judecătoresc în procedura de încuviințare a executării silite

8. Continuarea popririi: până când și în ce condiții?

9. Executarea titlurilor emise în state membre ale Uniunii Europene

10. Până unde se întind avantajele unui titlu executoriu altul decât hotărârea judecătorească?

11. În ce măsură este admisibilă în contestația la executare invocarea direct și pentru prima oară a caracterului abuziv al clauzelor dintr-un contract de credit?

12. Semnificaţia noţiunii de “cale procesuală specifică” prevăzută de art. 713 alin. 2 NCPC

13. Posibilitatea invocării cauzelor de nulitate absolută în contestaţia la executare

14. Are obligaţia instanţa să invoce din oficiu în contestaţia la executare incidenţa cauzelor de nulitate absolută, potrivit art. 1.247 C. civ. şi, dacă da, în ce condiţii procedurale?

15. Cum se conciliază specificul contestaţiei la executare pe aspectul disponibilităţii contestatorului şi a termenelor de formulare cu jurisprudenţa CJUE pe aspectul posibilităţii instanţei de invocare din oficiu a caracterului abuziv al unor clauze.

16. Executarea silită a dreptului de uzufruct – paralelă între Codul civil și Noul Cod civil

17. Executarea silită a creanțelor datorate de către o persoana fizică asupra veniturilor/bunurilor obținute de către aceasta din exercitarea unei profesii autorizate de lege (art. 2324 NCC coroborat cu art. 728 NCPC).

18. Remedii la îndemâna terțului poprit în cazul executării silite pentru recuperarea creanțelor fiscale.

19. Efectul suspendării executării silite. Cazul popririi

20. Legea nr. 77/2016 (darea în plată). Efectele formulării notificării asupra procedurii de executare. Ce se întâmplă în cazul în care a avut loc deja adjudecarea

21. Implicațiile deciziei ÎCCJ nr. 9/2016 (reprezentarea conventionala a persoanei juridice) asupra procedurilor de executare, respectiv în cadrul contestației la executare

22. Constatarea de urgenţă a unei stări de fapt de către executorul judecătoresc în condiţiile art. 364 NCPC. Condițiile și limitele constatării. Constatarea în mediul online

23. Validarea popririi. Punerea în executare a hotărârii de validare a popririi

24. Poprirea. a) Este obligat terțul poprit să efectueze distribuirea sumelor poprite în cazul unui concurs de popriri – înființate de executori judecătorești și fiscali – fără a fi conexate executările silite? (art. 788 Cod proc civ vs. art. 236 al. 11 Cod procedură fiscală și art. 258 al. 1 raportat la art. 220 Cod procedură fiscală (care prevăd că organele fiscale/de executare sunt cele care efectueaza executarea) b) Riscul validării popririi în cazul în care terțul poprit indisponibilizează sumele pe care le datorează debitorului poprit – fără a le vira executorului, iar debitorul solicită (după trecerea celor 5 zile) eliberarea unor sume exceptate de la poprire (art. 781 al. 5 lit. c) NCPC) – poate terțul poprit să refuze eliberarea acestor sume? c) Îm cazul în care terțul poprit nu se conformează adresei de înființare a popririi, iar executorul judecătoresc comunică o nouă adresă de înființare a popriri, există posibilitatea solicitării validării popririi, raportat la prima Adresă comunicată?

25. Premisa: societate supusa legii insolvenței – Reorganizare; Plan de Reorganizare prin care au fost reduse creanțele unei categorii respectat în totalitate, cu consecința închiderii procedurii. Este posibilă declanșarea executării silite împotriva garanților acelei societăți (persoane fizice/persoane juridice nesupuse legii insolvenței) după data închiderii procedurii pentru diferența datorată în baza titlului executoriu, rămasă neacoperită în urma procedurii de insolvență? (ex. creanța insolvență 10 lei >> achitat prin plan 8 lei >> închidere procedură insolvență >> creanță actuală de 3 lei (2 lei diferența + 1 leu dobânzi) poate fi recuperată de la garanți sau principiul accesorium sequitur principale se aplică cu prioritate?)

26. Caracterul de titlu executoriu al hotărârilor judecătorești pronunțate în temeiul art. 720/8 C. pr. civ. 1865, după intrarea în vigoare a actualului Cod de procedură civilă

27. Concursul dintre creditori în cazul existenței dreptului de retenție

28. Posibilitatea continuării executării silite în baza unei încheieri de încuviințare care cuprinde suma de la momentul declanșării procedurii execuționale, fără însă a exista mențiuni despre dobânzile datorate prin titlul executoriu

29. Încheierea de încuviințare a executării silite – legalitatea încheierii de admitere, fără a fi menționată suma (conform art. 666 alin. 3 NCPC) – nulitate absolută sau relativă?

30. În ce condiții/ce măsuri suplimentare ar trebui luate de către creditor pentru continuarea executării silite în contra noului proprietar – bun imobil vândut ulterior notării somației în Cartea Funciară?

31. Suspendarea licitației publice pentru imobile de către creditor. Poate sau nu creditorul să suspende licitația publică în timpul licitației în cazul în care prețul oferit nu este cel de 75%?

32. Procedura executării silite a fidejusorului când debitorul este în insolvență ori în faliment

33. Executorul judecătoresc înființează poprirea a) asupra conturilor deținute de debitor la diverse bănci și b) asupra sumelor de bani datorate de un terț poprit (altul decât băncile). După înființarea popririlor, debitorul obține suspendarea provizorie a executării silite. La momentul suspendării, fusese indisponibilizată doar o mică parte din suma executată silit. Ce se întamplă cu sumele de bani care, ulterior momentului suspendării, vor intra a) în conturile bancare și/sau b) trebuie plătite debitorului de terțul poprit? Vor fi acestea 1) indisponibilizate la terțul poprit, fără a fi virate executorului sau 2) indisponibilizate la terțul poprit și virate executorului, fără ca acesta să le pună la dispozitia creditorului sau 3) nu vor fi indisponibilizate, urmând ca debitorul să poată dispune liber de aceste sume.

34. Poprirea veniturilor asimilate salariului, cum ar fi tichetele de masă și tichetele de vacanță

Exclusiv pentru membri: LIVE | VIDEO | TRANSCRIPT