Probleme dificile de dreptul muncii (ed. 4)
Ion Traian Ștefănescu și invitații

CCIR BUSINESS CENTER

Amfiteatrul Alexandru Ioan Cuza

29 mai 2015, ora 10:00

Acreditare INPPA: 10 puncte

Parteneri eveniment: CODUL MUNCII PRO, RENTROP & STRATON, EDITURA HAMANGIU, LIBRĂRIILE HAMANGIU ⁞ Susţinere: CCIR, INPPA, WOLTERS KLUWER ROMÂNIA

Ion Traian STEFANESCUEvenimentul, organizat de Societatea de Științe Juridice, s-a bucurat de participarea extraordinară a Profesorului Ion Traian Ștefănescu, autoritate necontestată în domeniul dreptului muncii.

Împreună cu invitații săi, Profesorul a abordat subiecte controversate, oferind soluțiile legale problemelor dificile de dreptul muncii.

Invitații Profesorului: av. conf. univ. dr. Luminița Dima, Partner NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON PETERSEN, av. conf. univ. dr. Gabriel Uluitu, Managing Partner ULUITU DANCIU & ASOCIAȚII, av. dr. Veronica Voinescu, Managing Partner VOINESCU & ASOCIAȚII

Moderator: av. dr. Andrei SĂVESCU, coord. JURIDICE.ro

Ne-am propus să clarificăm probleme de dreptul muncii a căror dificultate a fost evidențiată în cadrul aplicării practice a legislației muncii.

Conferința a fost organizată de Societatea de Științe Juridice, cu susținerea JURIDICE.ro și partenerilor noștri.

Comitetul de organizare: conf. univ. dr. Luminița DIMA, dr. Andrei SĂVESCU, conf. univ. dr. Gabriel ULUITU, dr. Veronica VOINESCU


PROGRAMUL

Conferința a început la ora 10:00 și s-a terminat după epuizarea temelor.


TEMATICA

1. Aplicarea art. 56 alin. (1) lit. c) din Codul muncii
Cum se corelează dispozițiile art. 56 alin. (1) lit. c) C. muncii cu ipoteza în care salariatul este menținut tacit în funcție după intervenirea situațiilor la care se referă textul? Mai poate “constata” angajatorul încetarea de drept a contractului individual de muncă? În ce termen?

2. Externalizare activității, ca motiv de concediere
Poate fundamenta motivul externalizării activității o concediere în baza art. 65 C. muncii. În ce condiții?

3. Înlocuirea salariatului concediat
Este legală practica unor angajatori de a recurge la instituția agentului de muncă temporară pentru înlocuirea unui salariat concediat în baza art. 65 C. muncii? Cum poate dovedi salariatul concediat recurgerea de către angajator la acastă instituție, având în vedere că REVISAL-ul nu conține salariații puși la dispoziție de agentul de muncă temporară?

4. Cumulul de funcții la același angajator
Dacă o persoană fizică are mai multe contracte individuale de muncă cu același angajator, este permisă depășirea limitei de 48 de ore pe săptămână, instituită de art. 114 alin. (1) C. muncii (practica unor inspectorate teritoriale de muncă, consacrată inclusiv în răspunsuri “oficiale”, scrise, date contribuabililor, este în sensul inadmisibilității depășirii limitei menționate)?

5. Concediul de odihnă versus concediul medical
Aplicarea dispozițiilor privitoare la corelarea concediului de odihnă cu concediul pentru incapacitate temporară de muncă înainte și după recenta modificare a Codului muncii prin Legea nr. 12/2015 și, corespunzător, aplicarea în timp a noilor dispoziții, mai ales prin prisma reglementărilor europene.

6. Aplicarea dispozițiilor privitoare la compensarea în bani a concediului de odihnă. Pierderea dreptului la concediul de odihnă
Cum au modificat dispozițiile Legii nr. 12/2015, prevederile Codului muncii referitoare la acordarea concediului de odihnă? Când se pierde dreptul la concediul de odihnă și când se poate compensa în bani concediul de odihnă?

7. Formarea profesională în perioada de probă
Poate angajatorul să oblige salariatul să urmeze un curs de formare profesională în perioada de probă? Care vor fi consecințele juridice asupra salariatului care notifică angajatorului încetarea contractului de muncă, în temeiul art. 31 alin. (3) C. muncii, în ipoteza în care contractul de muncă semnat de salariat îl obligă să rămân 2 ani în unitate, dacă va urma un curs de formare profesională finanțat de angajator?

8. Formarea profesională – obligație și negociere
Care este corelația dintre art. 194, art. 197 alin. (1) și art. 198 C. muncii? Este obligat salariatul să accepte formarea profesională? Va fi el obligat să accepte, corelativ, o perioadă de menținere a contractului individual de muncă? În practică, angajatorii, pentru a evita o eventuală negociere ulterioară cu salariații, inserează în contractul individual de muncă, semnat inițial de salariat, o perioadă minimă de menținere a contractului, ca urmare a cursurilor care se vor face ulterior din inițiativa angajatorului. Este legală această practică?

9. Cheltuielile de formare profesională în ipoteza neîndeplinirii obligațiilor de către angajator
Poate salariatul să își dea demisia fără să suporte cheltuielile de formare profesională, în ipoteza în care angajatorul nu își îndeplinește obligațiile față de acesta? Care este temeiul legal?

10. Consecințele juridice pentru salariat ale muncii “la negru”
La ce riscuri se expun salariații care învederează organelor statului situația muncii ”la negru”?

11. Sarcina probei în litigiile de muncă
Dacă angajatorul nu a depus dovezile relevante până la prima zi de înfățișare în fața primei instanțe, în conformitate cu art. 272 C. muncii, mai poate el să le depună cu ocazia formulării apelului? Corelația cu dreptul comun, reprezentat de dispozițiile noului Cod de procedură civilă. (pentru un răspuns negativ, sub imperiul vechiului Cod de procedură civilă și a căi de atac a recursului în litigiile de muncă, a se vedea decizia civila nr. 5227/R din 4 octombrie 2012 a Curții de Apel București, secția a VII-a civilă și pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, în Revista română de dreptul muncii nr. 2/2013)

12. Invocarea de către instanță, din oficiu, sau de către parte, în apel, a unor motive noi de nulitate a deciziei de concediere
Sunt legale aceste practici față de dispozițiile art. 478 alin. (3) NCPC, care interzic schimbarea cauzei juridice în apel? Avem o shimbare a temeiului juridic, a cauzei?

13. Avansul asupra salariului
În doctrină s-a apreciat că din dispozițiile art. 159 alin. (1) si (2) C. muncii ar rezulta condiția imperativă a prestării efective a muncii, pentru a se putea plăti salariul. Din această cauză, s-a conchis că un avans asupra salariului ar fi inadmisibil, cu consecința imposibilității deducerii acestuia din salariul care i se cuvine salariatului pentru munca prestată, avand in vedere și interdicția reținerii oricăror sume din salariu, în absența unei hotărâri judecătorești definitive, instituită de art. 169 C. muncii.
Având în vedere că practica socială cunoaște aplicarea relativ frecventă a plății anticipate a salariului, cum se poate rezolva problema?

14. Corelația dintre cazurile de suspendare de drept a contractului individual de muncă și concedierea salariatului
În practică nu există un punct de vedere unitar asupra efectelor pe care le produce intervenirea unui caz de suspendare de drept a contractului de muncă asupra procedurii în curs a concedierii salariatului. Astfel, o parte a practicii se îndreaptă spre soluția inadmisibilității concedierii indiferent în ce etapă a procedurii ne-am situa (ipoteza în care decizia a fost luată, dar nu a fost comunicată sau ipoteza în care nu a fost încă luată decizia de concediere), fiind necesară parcurgerea de la început a întregii proceduri după încetarea cazului de suspendare de drept (eventual chiar cu obligația angajatorului de a-și revoca decizia emisă cu neobservarea cazului de suspendare de drept). O altă parte a practicii îmbrățișează soluția amânării producerii efectelor deciziei de concediere luate anterior, până după momentul încetării cazului de suspendare, eventual chiar cu posibilitatea comunicării deciziei pe parcursul acestei perioade.
Care este soluția conformă cu litera și spiritul Codului muncii?

15. Plata salariului fără realizarea stopajului la sursă
Sunt multe situații în practică în care angajatorii care trec prin dificultăți financiare plătesc salariile fără a reține și vira impozitul și contribuțiile, potrivit legii. În ce condiții suntem în prezența evaziunii fiscale incriminate de art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fisale? Ce prespune intenția, la care se referă expres textul?

16. Confidențialitatea salariului
În practică, adeseori angajatorii pretind salariaților sau foștilor salariați să nu dezvăluie salariul. Față de dispozițiile Codului muncii, este îndreptățită această practică, în condițiile în care contractul individual de muncă nu conține nicio clauză referitoare la obligația salariatului de a păstra confidențialitatea salariului? O astfel de clauză este legală?

17. Din nou despre termenul de preaviz în decizia de concediere
În ipoteza în care decizia de concediere se comunică salariatului prin scrisoare recomandată, în practică se ivesc probleme legate de modalitatea precizării termenului de preaviz. Având în vedere practica unor instanțe de a considera că termenul de preaviz trebuie precizat prin data de începere și prin data de finalizare, cum se poate corela această soluție cu incertitudinea datei de primire a scrisorii?

18. Chestiunea riscului normal al serviciului – cauză de înlăturare a răspunderii patrimoniale a salariatului
Care este sfera de aplicare a art. 254 alin. (2) teza finală C. muncii? Include textul și acele situații care se circumscriu unei culpe profesionale usoare? Cuantumul prejudiciului poate constitui un criteriu de încadrare a unei situații în riscul normal al serviciului?

19. Prezentarea certificatului medical
Când trebuie salariatul să aducă dovada incapacității temporare de muncă? Termenele stabilite în legislația specială, în legătură cu asigurările de sănătate, pot fi luate în considerare și sub aspect disciplinar? Cum se corelează aceste termene cu un eventual termen stabilit prin regulamentul intern?

20. Zi de sărbătoare – zi libera?
Prin Legea nr. 171/2014, ziua de 24 ianuarie a fost declarată zi de sărbătoare națională. Este această zi liberă pentru salariați?

21. Criteriile de evaluare profesională ca nunață a criteriilor de stabilire a ordinii de priorități la concediere
Menționarea criteriilor de stabilire a ordinii de priorități la concediere, în decizia de concediere individuală întemeiată numai pe dispozițiile art. 65 din Codul Muncii, transformă concedierea într-una colectivă (chiar dacă numărul minim de concedieri prevăzut de art. 68 nu este respectat)? Prezența unor astfel de criterii de evaluare profesională (ca nuanță a criteriilor de stabilire a ordinii de priorități) in cuprinsul deciziei de concediere prezintă riscul scoaterii problematicii încetării raporturilor de muncă din sfera de aplicabilitate a art. 65 C. muncii, plasând-o pe tărâmul aplicabilității art. 61 alin. (1) lit. d) C. muncii?

22. Munca prin agent de munca temporara
Poate agentul de muncă temporară să plateasca indemnizație de detașare salariatului temporar plasat la un beneficiar cu sediul în străinatate?

23. Concedierea salariatului care beneficiază de stimulent de inserție
În ce condiții va putea fi concediată în baza art. 61 sau art. 65 C. muncii salariatul care a optat pentru concediul de creștere copil de până la 2 ani și care a revenit în unitate înainte de împlinirea acestui termen, beneficiind de stimulent de inserție pentru perioada de timp rămasă până la împlinirea celor 2 ani (raportat la disp. art. 25 alin. (2) și (3) din OUG nr. 111/2010)? De la ce moment va începe termenul de “până la 6 luni” să curgă? De la momentul revenirii în unitate sau de la momentul de la care nu va mai beneficia de stimulent? Care este numărul minim de zile după împlinirea căruia angajatorul poate dispune încetarea contractului individual de muncă, având în vedere ca legea prevede doar un termen maxim (“până la 6 luni”)?

24. Cum se calculează taxele de timbru pentru sindicate
Cum se calculează taxele judiciare de timbru datorate de sindicate în situația formulării unor cereri de chemare în judecată (de exemplu, acțiune în răspundere contractuală – pretenții; acțiune în anularea unor acte nelegale de înstrainare a folosinței imobilelor proprietate a sindicatului; acțiune în revendicare imobil proprietate sindicală)?

25. Regimul ordonanței de plată în raporturile sindicat-angajator
Este admisibilă ordonanța de plată în vederea recuperării de către organizația sindicală a cotizațiilor datorate de către angajator, pentru fiecare salariat membru al organizației.

26. Recuperarea primei de instalare
Este admisibilă acțiunea în pretenții în vederea recuperării primei de instalare datorată de unitatea medicală angajatoare pentru medicul rezident care a demisionat?

27. Cuantumul indemnizației pentru concediul de odihnă
În cazul în care, potrivit CCM la nivel de unitate, salariații primesc primă de concediu (separate de indemnizația/drepturile care li se cuvin), această primă se ia în calcul la media veniturilor pe ultimele 3 luni pentru plata indemnizației de concediu de odihnă ?

28. Repartizarea pe zile a timpului de muncă
Este legal programul salariaților de 4 zile pe săptămână a câte 12 ore pe zi, urmate de 4 zile libere?

29. Concedierea realizată de către mandatarul administratorului societății
Printr-o procură generală/autentificată la notar, administratorul unic al unui SRL a mandatat o terță persoană să semneze orice document, orice contract, să fără a enumera expres limitativ atribuțiile delegate către acesta. Procura nu a fost depusă și înregistrată la ORC. Este legal ca mandatarul să concedieze / să semneze deciziile de concediere, având în vedere că administratorul a semnat contractele individuale de muncă?

30. Termenul în care trebuie introdusă cererea de chemare în judecată
Care este termenul pentru formularea cererilor în instanță conform art. 268 alin. (1) lit. a) C. muncii raportat la art. 211 lit. a) din Legea nr. 62/2011? Discuții cu privire la termenul de 30 de zile de la comunicare vs. termenul de 45 de zile de la luarea la cunoștință. Dacă ambele termene sunt considerate valabile, care sunt situațiile în care fiecare dintre ele își găsește aplicabilitate? Este unul dintre aceste termene regula și celălalt excepția? Dacă da, care este regula și care este excepția?

31. Suspendarea termenului de aplicare a sancțiunii disciplinare
Este posibilă suspendarea curgerii termenului în care angajatorul are dreptul să aplice sancțiunea disciplinară. Dacă da: pentru ce motive, în ce condiții și pentru cât timp?

32. Neacceptarea de către salariat a obiectivelor stabilite de angajator
Care sunt consecințele refuzului salariatului de a accepta obiectivele anuale stabilite de angajator. Dar ale refuzului de a semna evaluările de performanță anuale?

33. Accesul angajatorului la datele personale ale salariatului
În ce condiții se poate realiza accesul angajatorului la datele și informațiile personale și profesionale ale salariatului aflate în sistemul informatic care a fost pus de către angajator la dispoziția salariatului în vederea desfășurării activității profesionale?

34. Încetarea contractului individual de muncă prin acordul părților
Este posibilă Încetarea contractului individual de muncă prin acordul părților în perioada în care salariatul se află în concediu de maternitate / creștere și îngrijire copil?

35. REVISAL. Element de extraneitate în contractul individual de muncă
În situația unui contract de muncă încheiat de un cetățean român cu o societate cu sediul într-un stat membru al Uniunii Europene (contract guvernat de legea acelui stat membru), munca urmând a fi prestată în România de cetățeanul român în folosul angajatorului său strain, este necesară înregistrarea acestui contract în REVISAL?

36. Clauza non solicitation
Este posibilă includerea în contractul individual de muncă a unui angajament al salariatului (care urmează să-si producă efectele după încetarea raporturilor de muncă) de a nu atrage salariaţi ai angajatorului actual (spre exemplu prin înfiinţarea unei societăţi concurente).

37. Durata contractului colectiv de muncă
Care este durata maximă a unui contract colectiv de muncă (inclusiv prelungiri)?

38. Plătitorul indemnizației de detașare
Este legal ca agentul de muncă temporară să plătească indemnizația de detașare salariatului temporar plasat la un beneficiar cu sediul în străinatate?

39. Clauza de neconcurență
Care sunt sancțiunile civile incidente pentru nerespectarea dispozițiilor Codului muncii care reglementează clauza de neconcurență?

40. Suspendarea contractului individual de muncă la solicitarea salariatului
În cazul suspendării contractului individual de muncă la solicitarea salariatului (concediu fără plată) în zile diferite și neconsecutive este necesară decizie separată pentru fiecare perioadă de suspendare?

41. Data deciziei de încetare a contractului individual de muncă prin acordul părțior
Emiterea unei decizii în cazul încetarii contractului individual de munca prin acord trebuie să fie făcută la data încetarii contractului sau poate fi emisă anterior datei de încetare a contractului?

42. Componența comisiei de cercetare a salariatului
Este legal ca unul dintre membrii comisiei pentru cercetare disciplinară a abaterilor de la disciplina muncii / evaluare în caz de necorespundere profesională să fie superiorul ierarhic al salariatului vizat, care a întocmit referatul de semnalare?

43. Sanționarea salariatului detașat
Cine poate sanctiona salariatul detasat? Angajatorul care face detașarea sau cel angajatorul unde se realizează actvitatea?

44. Demisia în perioada de probă
În cazul demisiei în perioada de probă trebuie respectat termenul de preaviz prevazut de contractul individual de muncă? Demisia fără preaviz poate fi considerată abatere disciplinară gravă?

45. Norma de muncă vs. salariul minim
Pentru un muncitor necalificat care nu realizează integral norma de muncă, salariul minim prevăzut în contractul individual de muncă poate include doar partea din norma efectuată și sporul de noapte, dacă acestea (cumulate) depășesc salariul minim prevăzut în contractul individual de muncă?

46. Concediul de odihnă
Cf. art. 146 C. muncii, concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. Cu titlu de excepție, concediul de odihnă poate fi efectuat și ulterior anului curent, respectiv în termen de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a prestat activitatea. Ce se întâmplă dacă salariații nu efectuează concediul de odihnă nici în termenul de 18 luni menționat mai sus? Poate fi atrasă răspunderea patrimonială a angajatorului, în considerarea prevederilor articolului 253 din Codul muncii? Sau angajatorul râmâne obligat la plata compensarea în bani a concediului de odihna neefectuat la încetarea contractului individual de muncă? Care este durata pentru care se calculează concediul de odihnă neefectuat de un salariat în cazul în care încetează contractul său individual de muncă? Salariatul care s-a aflat în concediu de maternitate, concediu de risc maternal ori concediu pentru îngrijirea copilului bolnav pe întreaga perioadă a unui an calendaristic beneficiază de dreptul la concediu de odihnă în condițiile acestui aliniat?

47. Durata contractului individual de muncă pe durată determinată
Care este perioada maximă pentru care se poate încheia un contract individual de muncă pe perioadă determinată? În cazul contractelor încheiate pentru desfășurarea unor proiecte, poate fi extinsă această durată peste termenul de 36 de luni menționat la art. 84 C. muncii daca durata proiectului este mai mare de 36 de luni? De asemenea, în cazul contractelor succesive, dacă durata primului contract a fost de 36 de luni, se pot încheia alte două contracte succesive de câte 12 luni fiecare?

48. Încetarea contractului individual de muncă pe perioada de probă. Situația salariatului aflat în plata stimulentului de inserție
În cazul unui salariat aflat în perioada de probă dar sub incidența OUG nr. 111/2010 poate înceta contractul său individual de muncă în considerarea disp. art. 31 alin. (3) C. muncii?

49. Suspendarea contractului individual de muncă pe durata cercetării disciplinare
Ce se întâmplă cu un contract individual de muncă, suspendat din inițiativa angajatorului pe durata cercetării disciplinare, în cazul în care se apreciză că salariatul este vinovat și se impune încetarea respectivului contract ca sancțiune disciplinară? Angajatorul va emite o decizie de reluare a respectivului contract urmată de decizia de concediere sau va dispune direct concedierea?


ÎNREGISTRARE VIDEO

Înregistrarea video este rezervată pentru membri.

TRANSCRIPT

Înregistrarea video este rezervată pentru membri.